Տեղեկատվության ազատություն

Բովանդակություն

Տեղեկությունների մատչելիություն և հրապարակայնության ապահովում

«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածով պահանջվող տեղեկությունների ցանկ

 1. Հանրության համար իրականացվող (իրականացման ենթակա) աշխատանքներ և ծառայություններ,
 2. բյուջե,
 3. գրավոր հարցումների ձևեր և դրանք լրացնելու վերաբերյալ խորհրդատվական ցուցումները,
 4. հաստիքացուցակներ, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց անունները, ազգանունները, կրթությունը, մասնագիտությունը, պաշտոնը, աշխատանքի վայրի հեռախոսային համարները, էլեկտրոնային փոստի հասցեները,
 5. աշխատանքի ընդունման կարգը և թափուր աշխատատեղերը,
 6. շրջակա միջավայրի վրա ներգործությունը,
 7. հասարակական միջոցառումների ծրագրերը,
 8. քաղաքացիների ընդունելության կարգը, օրը, ժամը և վայրը,
 9. աշխատանքների և ծառայությունների բնագավառում գնագոյացման կարգը, գները (սակագները),
 10. տնօրինվող տեղեկությունների ցանկը և և դրանց տնօրինման կարգը,
 11. ստացված հարցումների վերաբերյալ վիճակագրական և ամփոփ տվյալները, այդ թվում՝ մերժման հիմքերը,
 12. սույն մասում սահմանված տեղեկությունների մշակման կամ ստացման աղբյուրները,
 13. սույն մասում սահմանված տեղեկությունները պարզաբանելու իրավասություն ունեցող անձի տվյալները: