Տեղեկատվության ազատություն

Բովանդակություն

Տնօրինվող տեղեկությունների ցանկ

– Նախարարության գործունեության վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվություն,

 
– Նախարարության կառուցվածք, պաշտոնատար անձանց գործառույթներ, կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրություններ,
 
– Պաշտոնատար անձանց ելույթներ, հայտարարություններ,
 
– Նախարարության գործունեությունը կարգավորող կամ առնչվող իրավական ակտեր,
 
– Նախարարության կողմից ընդունվող, մշակվող և հանրային քննարկման ներկայացվող նորմատիվ իրավական ակտեր և նախագծեր,
 
– Նախարարության գործունեության ծրագրեր և գերակա խնդիրներ, պետական բյուջեից հատկացումների շրջանակում կատարված աշխատանքների հաշվետվություն,
 
– Մրցույթներ, գնումներ, հայտարարություններ,
 
– Փոստային կապի բնագավառում կազմակերպությունների լիցենզավորում,
 
– Արտաքին առևտրի դեպքում սահմանափակումների ենթակա ռադիոէլեկտրոնային և /կամ/ քաղաքացիական օգտագործման բարձր հաճախականության սարքերի, այդ թվում` ներկառուցված կամ այլ ապրանքների կազմի մեջ մտնող սարքերի ներմուծման թույլտվություններ,
 
– ՏՏ ոլորտի պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում հավաստագրված կազմակերպությունների ռեգիստր վարում,
 
– Կապի և տեղեկատվական հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտի վարչական վիճակագրական ռեգիստրի վարում,
 
– Թափուր պաշտոնների ցանկ, թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթներ, կադրերի ռեզերվի գրանցամատյան,
 
– Դիմումների և հարցումների ամփոփ վիճակագրություն և այլն…